Boek Greenstone Particulier Onderzoeker

 
Het cursusboek particulier onderzoekerOmdat de bestaande cursusboeken in de praktijk niet bleken te voldoen, is door de docenten van Greenstone een nieuw cursusboek particulier onderzoeker geschreven. Dit cursusboek in combinatie met onze lessen zijn de perfecte voorbereiding gebleken op het examen particulier onderzoeker. Onze slagingspercentages en de enthousiaste reacties van oud-leerlingen bevestigen dit.

Het cursusboek behandelt alle onderwerpen zoals deze door de SVPB zijn aangegeven in de exameneisen. Tijdens de lessen wordt de stof uit het cursusboek verder uitgediept aan de hand van opgaven, voorbeelden en cases.

 

Het cursusboek bestaat uit vijf verschillende onderdelen. De onderdelen 1 t/m 3 betreffen de verplichte stof voor het examen:

 

  1. Theorie deel 1: Basiskennis Particulier Onderzoek, inclusief Onderzoek & Rapportage;
  2. Theorie deel 2: Wettelijke Kaders Particulier Onderzoek;
  3. De Privacygedragscode Particulier Onderzoek (meest recente versie = geldig tot maart 2021);
  4. De exameneisen van de SVPB (meest recente versie 2018);
  5. Huiswerk, rooster en handouts.


Tot slot is vermeldenswaardig dat ons cursusboek steeds wordt aangepast aan de actuele stand van zaken. Doordat wij als deskundigen worden ingehuurd door verschillende instanties, zijn wij verplicht onze kennis en daarmee het cursusboek up-to-date te houden.
Veranderingen in wetgeving en branchespecifieke zaken worden steeds ge-update waardoor onze cursisten altijd beschikken over de meest recente informatie op het vakgebied.
De laatste versie van het cursusboek dateert van februari 2019.

© Greenstone Consultancy, Den Haag.
Het cursusboek particulier onderzoeker van Greenstone mag niet worden verveelvoudigd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteurs, redacteuren en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.