Klachtenregeling opleidingen Hoewel Greenstone er alles aan doet om cursussen, trainingen en opleidingen zo goed mogelijk te verzorgen, is het toch mogelijk dat u niet tevreden bent of zelfs een klacht heeft. Voor een zorgvuldige omgang met deelnemers aan een cursus, training of opleiding is het gewenst dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering daarvan kunnen wenden tot een klachtencommissie, indien bespreking van hun onvrede met de trainer, opleider of docent van Greenstone niet tot een bevredigend resultaat leidt. Daartoe heeft Greenstone de volgende klachtenregeling vastgesteld. Het uitgangspunt bij een klacht is dat in eerste instantie wordt getracht een interne oplossing te vinden en wanneer dit niet lukt naar een externe oplossing zal worden gezocht.

Klachtenregeling inzake cursussen, trainingen of opleidingen

Artikel 1 Begrippen
1. Deelnemer: Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training of opleiding van Greenstone of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.
2. Klachtencommissie: De klachtencommissie van Greenstone inzake cursussen, trainingen en opleidingen.
3. Directeur: De directeur van Greenstone.
4. Cursus, training of opleiding: De cursus, training, opleiding of enige andere bijeenkomst die door of namens Greenstone wordt aangeboden of georganiseerd.
5. Trainer, docent of opleider: De persoon die in opdracht van Greenstone (onderdelen van) de cursus, training of opleiding verzorgt.
6. Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training of opleiding gericht aan de klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
7. Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid
1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training of opleiding deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen bij de klachtencommissie.
2. De klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.
3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 1 jaar bewaard.

Artikel 3 Samenstelling van de klachtencommissie
1. De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die in opdracht van Greenstone (onderdelen van) de cursus, training of opleiding heeft uitgevoerd en de directeur van Greenstone. Laatstgenoemde is niet diegene die de (onderdelen van) de cursus, training of opleiding heeft uitgevoerd. Indien dit laatste toch het geval is zal een trainer, opleider of docent deel uitmaken van de commissie naast de directeur. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

Artikel 4 Taak van de klachtencommissie
De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directeur.

Artikel 5 Klachtprocedure
1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 5 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij Greenstone is ontvangen.
2. De klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijke en gemotiveerd aan de klager weten.
3. Is de klacht wel ontvankelijk dan zal de persoon die in opdracht van Greenstone (onderdelen van) de cursus, training of opleiding heeft uitgevoerd een schriftelijke reactie op deze klacht geven.
4. De klachtencommissie zendt een afschrift daarvan aan de klager.
5. Is het naar het oordeel van de klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer, opleider of docent zich een oordeel te vormen, dan hoort de commissie de klager en de betrokken trainer, opleider of docent in elkaars aanwezigheid.
6. Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, die niet werkzaam is voor Greenstone Education. Deze onafhankelijke derde partij betreft: Tiemens Accountancy te IJsselstein. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken en kan eventueel een andere onafhankelijke derde worden aangewezen.

Artikel 6 Het oordeel van de klachtencommissie en beroepsmogelijkheid
1. De klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk advies aan de directeur.
2. De klachtencommissie zendt tevens een afschrift van haar oordeel aan de klager.
3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.
4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.
5. Het oordeel van de eerder genoemde rechter (artikel 5.6) is bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Artikel 7 Reactie directeur
1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Klachtencommissie maakt de directeur zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de klachtencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.
2. De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager en de betrokken trainer, opleider of docent.
3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager en de betrokken trainer, opleider of docent.
4. In geval van beroepsmogelijkheid zal, na ontvangst van de bindende uitspraak van de onafhankelijke derde, zowel aan klager als betrokken trainer, opleider of docent de uitspraak worden verstuurd. Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd en zowel aan klager als betrokken trainer, opleider of docent verstuurd.

Artikel 8 Slotbepaling
Op alle overeenkomsten tussen Greenstone en de deelnemer of degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training of opleiding deelneemt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


rondje klein