Algemene voorwaarden


 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Greenstone Consultancy, Greenstone Education en Greenstone Integrity (hierna: Greenstone) en haar opdrachtgever.

1.2 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel van de tussen Greenstone en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

1.3 Algemene of standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Greenstone zijn aanvaard.

1.4 Alle aanbiedingen en offertes van Greenstone zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand nadat Greenstone een opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit het ondertekende formulier ‘opdracht tot het verrichten van werkzaamheden’ van Greenstone als uit het feit dat Greenstone uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3 Uitvoering

3.1 Greenstone is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving.

3.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan voor het bereiken van een zeker resultaat niet worden ingestaan.

3.3 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Greenstone de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Greenstone blijft te allen tijde opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden.

3.4 De bepalingen van deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden die gelden voor het personeel van Greenstone zijn eveneens van toepassing op de in artikel 3.3 genoemde derden

3.5 Greenstone hanteert voor haar opdrachtgevers een klachtenregeling voor klachten over verrichte diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden door Greenstone.

Artikel 4 Onderzoek, advisering en opleidingen

4.1 Bij overeenkomsten tot het verrichten van onderzoeken dient de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het oogmerk waarmee hij contracteert, alsmede de bestemming van de onderzoeksresultaten aan te geven. De opdrachtgever dient een rechtmatig belang bij de opdracht te hebben.

4.2 Ingeval de opdrachtgever ten behoeve van een derde contracteert, dient hij aan te tonen dat hij in diens hoedanigheid optreedt.

4.3 Indien personeel van Greenstone een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbare feit, wordt genomen door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Greenstone alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart Greenstone en haar personeel voor alle aanspraken van derden wegens een dergelijke aangifte, ongeacht of Greenstone of haar personeel over de aangifte enig verwijt valt te maken.

4.4 Na de uitvoering van een onderzoek zal Greenstone aan de opdrachtgever een schriftelijk rapport uitbrengen van haar bevindingen. Aan dit rapport kan desgewenst een conclusie en/of een advies worden toegevoegd. Alleen hetgeen schriftelijk is gerapporteerd zal gelden als van Greenstone afkomstig.

4.5 Het rapport met onderzoeksresultaten is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever dan wel de derde als bedoeld in artikel 4.2. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Het rapport of delen daarvan, alsmede de naam van Greenstone en de opdrachtgever mogen slechts met wederzijdse toestemming van partijen aan derden kenbaar worden gemaakt.

4.6 Greenstone is niet verplicht haar informatiebronnen bekend te maken. De opdrachtgever ziet af van elke poging tot het bereiken van een dergelijk doel.

4.7 Greenstone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor acties of maatregelen die door opdrachtgever op basis van een onderzoeksrapport, conclusie of advies worden genomen.

Artikel 5 Informatieplicht

5.1 De opdrachtgever is gehouden alle hem bekende gegevens en informatie, die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, aan Greenstone te verstrekken. De opdrachtgever zal Greenstone zonodig gelegenheid verschaffen de verstrekte gegevens te verifiëren.

5.2 De opdrachtgever verplicht zich Greenstone op een behoorlijke manier in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. De opdrachtgever zal geen handelingen verrichten, waardoor deze worden verhinderd of tegengewerkt.

Artikel 6 Zorgplicht

Tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden zijn zowel Greenstone als de opdrachtgever gehouden de onderzoeksgegevens en -resultaten met zodanige zorgvuldigheid te omgeven zoals dat door het vertrouwelijke karakter daarvan wordt vereist. Deze zorgvuldigheid houdt onder meer in, dat in de bewaring en opslag van de onderzoeksgegevens op zodanige wijze wordt voorzien, dat onbevoegde derden daarvan redelijkerwijs geen kennis kunnen nemen.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

7.1 Greenstone is verplicht tot strikte geheimhouding van al hetgeen, dat bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst bekend is geworden, tenzij wettelijke getuigplicht bestaat of als die gegevens betrekking hebben op een strafbaar feit en overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3 aan de politie worden verstrekt. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot de identiteit van de opdrachtgever.

7.2 Greenstone legt deze geheimhoudingsplicht op aan het eigen personeel en aan de in artikel 3.3 genoemde derden.

7.3 De geheimhoudingsplicht blijft onverminderd voortbestaan na opschorting van de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Greenstone behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het intellectuele eigendom van genoemde producten berust bij Greenstone.

8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, vragenlijsten en andere geestesproducten van Greenstone, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Apparatuur

9.1 Indien Greenstone aan opdrachtgever apparatuur ter beschikking stelt of verhuurt, welke bij de werkzaamheden worden benut en bij opdrachtgever worden gestationeerd, dan draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging en/of vermissing van deze apparatuur.

9.2 Indien opdrachtgever de huurtermijnen niet tijdig voldoet, is Greenstone gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de apparatuur bij opdrachtgever weg te nemen, ook al zou dit de uitvoering van de opdracht kunnen frustreren.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening.

10.2 Annulering van werkzaamheden, daarin begrepen annulering van aanmelding voor een opleiding van Greenstone, kan geschieden vrij van kosten tot 3 weken voor de uitvoering van de werkzaamheden. Annulering van werkzaamheden of een opleiding dient schriftelijk te geschieden. Voor annulering van voornoemde binnen 3 weken tot 14 kalenderdagen voor de start van de werkzaamheden of opleiding, is Greenstone gerechtigd 10% van het totale offerte- of gehele opleidingsbedrag in rekening te brengen. Voor annulering binnen 14 tot 7 kalenderdagen voor de start van voornoemde werkzaamheden of opleiding wordt 20% van het offerte- of gehele opleidingsbedrag in rekening gebracht. Voor annulering binnen 7 tot 2 kalenderdagen voor de start van voornoemde werkzaamheden of opleiding wordt 30% van het offerte- of gehele opleidingsbedrag in rekening gebracht. Indien annulering geschiedt vanaf 48 uur voor de start van de werkzaamheden of de start van de opleiding wordt het gehele offerte- of opleidingsbedrag in rekening gebracht.   
10.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan is Greenstone gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

10.4 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

10.5 Indien personeel van Greenstone over de verrichte diensten en uitgevoerde werkzaamheden in een gerechtelijke procedure als getuige wordt gehoord, is de opdrachtgever gehouden de aan deze getuigenis bestede tijd en de daaraan verbonden kosten te vergoeden.

10.6 Indien de betaling niet tijdig door de opdrachtgever is verricht, is Greenstone bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.7 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn heeft betaald, is Greenstone gerechtigd vanaf die datum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Greenstone onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of vertraagt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, epidemie, brand, werkstaking, verkeersstoornissen, ernstig belemmerende weersomstandigheden, mechanische storingen van bedrijfsmiddelen en andere ernstige storingen in het bedrijf van Greenstone of diens leveranciers.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Greenstone gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Greenstone tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

12.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Greenstone gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Greenstone te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is Greenstone gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

12.3 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat Greenstone in strijd zou moeten handelen met wet, zedelijkheid en/of fatsoen, is Greenstone gerechtigd om zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

12.4 In geval van opschorting of ontbinding is de opdrachtgever tegenover Greenstone verplicht tot onmiddellijke betaling van de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en de werkzaamheden die niet onmiddellijk konden worden gestaakt.
12.5 Bij open inschrijving geldt na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Voorzienbare schade

13.1 De opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden, die aan Greenstone of aan haar personeel ontstaat als gevolg van omstandigheden, waarvan de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn en waarvan de opdrachtgever Greenstone niet in kennis heeft gesteld.

13.2 Zowel bij het aangaan van de overeenkomst, als gedurende de uitvoering daarvan, is Greenstone gerechtigd om van de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de in artikel 13.1 omschreven voorzienbare schade.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Greenstone aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever genomen acties of maatregelen op grond van het geven van de opdracht, de uitvoering ervan, de onderzoeksbevindingen of een daar uitvoortvloeiend advies.

14.2 Greenstone is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever of door geëiste spoed Greenstone tot deze wijze van werken gedwongen wordt, tenzij door of namens de opdrachtgever voorafgaande aan de werkzaamheden schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken.

14.3 Greenstone is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Greenstone zoveel als mogelijk te trachten overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.

14.4 Greenstone is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Greenstone te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

14.5 Greenstone is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van twee maal 24 uur na het schadevoorval Greenstone per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Greenstone, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

14.6 Greenstone is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van het personeel of de leiding van Greenstone en deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. De opzet of grove onachtzaamheid dient door opdrachtgever te worden aangetoond.
14.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Greenstone en haar personeel in persoon worden toegebracht door opdrachtgever of diens medewerkers, zolang zij of hun goederen zich in de gebouwen of op de terreinen van opdrachtgever bevinden.

14.8 Indien Greenstone ingevolge artikel 14.6 gehouden is de schade die de opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.

14.9 Greenstone is nimmer aansprakelijk voor andere dan de in artikel 14.6 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever.

Artikel 15 Vrijwaring

15.1 De opdrachtgever vrijwaart Greenstone voor aanspraken van derden, indien blijkt dat het aan onzorgvuldigheid van de opdrachtgever is te wijten, dat die aanspraken tegenover Greenstone worden uitgeoefend.

15.2 Van onzorgvuldigheid zal onder andere sprake zijn, indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen genoemd in artikel 4.5 en artikel 6.

15.3 Indien Greenstone, naar aanleiding van een door opdrachtgever genomen maatregel of actie jegens betrokken personen op basis van onderzoeksbevindingen of een advies van Greenstone, ter zake aansprakelijk wordt gesteld, wordt zij door opdrachtgever gevrijwaard.

Artikel 16 Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten tussen Greenstone en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Greenstone en haar opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Greenstone.

16.3 In afwijking van het bepaalde in 16.2 zijn opdrachtgever en Greenstone bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Artikel 17 Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden van Greenstone zijn op 14 januari 2003 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 17899.


    

rondje klein